درخواست عضویت در شهر یار


الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
تاریخ تولد :
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی

اینجانب فرزند متولد // با شماره شناسنامه صادره از و کدملی و شماره پرسنلی که در حال حاضر به عنوان تحت پوشش ، در اشتغال به کار دارم؛ به اين وسيله به شركت تعاوني هلدينگ شهريار و كارفرماي خود مجتمعا و متفقا اذن و وكالت ميدهم تا به موجب اين گواهي نسبت به كسر مجموعا مبلغ ...... ريال (به حروف ...... ريال) با اقساط ۱۰ ماهه از حقوق و مزاياي ماهيانه اينجانب و واريز آن به حساب شماره 31431100036/46 نزد موسسه مالی و اعتباری کوثر شعبه شهید لنگری کد 143 بابت تعهد بدهي خرید تعداد ...... سهام شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار)، اقدام نمايند.
بديهي است اينجانب تا تسويه بدهي مذكور حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب نموده و در صورت انصراف از موضوع فوق متعهد ميشوم تا حضورا به شركت هلدينگ شهريار مراجعه و مفاصا حساب لازم دريافت و تعيين تكليف نمايم.

الزامی