ورود
دقت کنید که حتما از اعداد انگلیسی برای ورود کلیه مقادیر استفاده کنید.