مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني تولیدي توزیعي كاركنان شهرداري تهران (شهریار)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني تولیدي توزیعي كاركنان شهرداري تهران (شهریار) به شماره ثبتي ۳۶۶۴۱۶ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۱۶۶۲۵۹

جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني تولیدي توزيعي كاركنان شهرداري تهران (شهريار) راس ساعت ۱۴ روز جمعه مورخ ۲۴/۰۸/۹۸ در محل سالن اجتماعات فرهنگسراي بهمن واقع در تهران، نازي آباد، میدان بهمن، فرهنگسراي بهمن برگزارمیگردد.

بدينوسیله از كلیه اعضاي محترم تعاوني، با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر (كارت ملي) راس ساعت مقرر در محل مذكور جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذيل دعوت بعمل می آید.

توضیحات:

-اين جلسه با حضور عده حاضر اعضاء و نمايندگان آنها رسمیت خواهد يافت وتصمیماتي كه در اين جلسه گرفته مي شود براي كلیه اعضاء اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر مي باشد.

-چنانچه حضور عضوي بعللي در مجمع میسر نباشد (طبق ماده ۱۹ آيین نامه تشکیل مجامع عمومي) مي تواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه كتبي به نماينده تام الاختیار خود و يا عضو ديگري واگذار نمايد هر عضو صرف نظر از راي خود حق حداكثر سه راي با وكالت نامه و هر غیرعضو حق يک راي با وكالت نامه خواهد داشت.

-متقاضیان اعطاي وكالت مي توانند از تاريخ انتشار آگهي تا روز قبل از تشکیل مجمع در ساعات اداري (ازساعت ۹صبح لغايت ساعت ۱۶) به همراه وكیل خود با همراه داشتن مدارک شناسايي معتبر به واحد مديريت امور مجامع تعاوني، واقع در تهرا ن، بلوار میرداماد، رو بروي بانک مركزي، نبش خیابان سهیل تبريزيان، پلاک ۱۶۹ مراجعه نمايند .

دستور جلسه :

– انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هیات مديره براي مدت سه سال

                                                                                                                     هیات مديره شركت تعاوني