نحوه عضویت در تعاونی

از پرسنل محترم شهرداری تهران دعوت می گردد به منظور عضویت در تعاونی شهریار ابتدا در سایت ثبت نام کرده و اطلاعات هویتی خود را تکمیل کنید

به منظور عضویت در تعاونی می بایست ابتدا در سایت ثبت نام کرده و اطلاعات هویتی خود را تکمیل کنید و پس از تایید مدیر سامانه، به بخش خرید سهام رفته و تعدادی از سهام شهریار را خریداری کنید. در ادامه به شرح نحوه عضویت میپردازیم.به منظور عضویت در تعاونی می بایست ابتدا در سایت ثبت نام کرده و اطلاعات هویتی خود را تکمیل کنید و پس از تایید مدیر سامانه، به بخش خرید سهام رفته و تعدادی از سهام شهریار را خریداری کنید. در ادامه به شرح نحوه عضویت میپردازیم.به منظور عضویت در تعاونی می بایست ابتدا در سایت ثبت نام کرده و اطلاعات هویتی خود را تکمیل کنید و پس از تایید مدیر سامانه، به بخش خرید سهام رفته و تعدادی از سهام شهریار را خریداری کنید. در ادامه به شرح نحوه عضویت میپردازیم.به منظور عضویت در تعاونی می بایست ابتدا در سایت ثبت نام کرده و اطلاعات هویتی خود را تکمیل کنید و پس از تایید مدیر سامانه، به بخش خرید سهام رفته و تعدادی از سهام شهریار را خریداری کنید. در ادامه به شرح نحوه عضویت میپردازیم.به منظور عضویت در تعاونی می بایست ابتدا در سایت ثبت نام کرده و اطلاعات هویتی خود را تکمیل کنید و پس از تایید مدیر سامانه، به بخش خرید سهام رفته و تعدادی از سهام شهریار را خریداری کنید. در ادامه به شرح نحوه عضویت میپردازیم.

به منظور عضویت در تعاونی می بایست ابتدا در سایت ثبت نام کرده و اطلاعات هویتی خود را تکمیل کنید و پس از تایید مدیر سامانه، به بخش خرید سهام رفته و تعدادی از سهام شهریار را خریداری کنید. در ادامه به شرح نحوه عضویت میپردازیم.به منظور عضویت در تعاونی می بایست ابتدا در سایت ثبت نام کرده و اطلاعات هویتی خود را تکمیل کنید و پس از تایید مدیر سامانه، به بخش خرید سهام رفته و تعدادی از سهام شهریار را خریداری کنید. در ادامه به شرح نحوه عضویت میپردازیم.به منظور عضویت در تعاونی می بایست ابتدا در سایت ثبت نام کرده و اطلاعات هویتی خود را تکمیل کنید و پس از تایید مدیر سامانه، به بخش خرید سهام رفته و تعدادی از سهام شهریار را خریداری کنید. در ادامه به شرح نحوه عضویت میپردازیم.

به منظور عضویت در تعاونی می بایست ابتدا در سایت ثبت نام کرده و اطلاعات هویتی خود را تکمیل کنید و پس از تایید مدیر سامانه، به بخش خرید سهام رفته و تعدادی از سهام شهریار را خریداری کنید. در ادامه به شرح نحوه عضویت میپردازیم.به منظور عضویت در تعاونی می بایست ابتدا در سایت ثبت نام کرده و اطلاعات هویتی خود را تکمیل کنید و پس از تایید مدیر سامانه، به بخش خرید سهام رفته و تعدادی از سهام شهریار را خریداری کنید. در ادامه به شرح نحوه عضویت میپردازیم.به منظور عضویت در تعاونی می بایست ابتدا در سایت ثبت نام کرده و اطلاعات هویتی خود را تکمیل کنید و پس از تایید مدیر سامانه، به بخش خرید سهام رفته و تعدادی از سهام شهریار را خریداری کنید. در ادامه به شرح نحوه عضویت میپردازیم.به منظور عضویت در تعاونی می بایست ابتدا در سایت ثبت نام کرده و اطلاعات هویتی خود را تکمیل کنید و پس از تایید مدیر سامانه، به بخش خرید سهام رفته و تعدادی از سهام شهریار را خریداری کنید. در ادامه به شرح نحوه عضویت میپردازیم.